รู้จัก พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.เพียงหนึ่งเดียวไม่โหวต บิ๊กต่อ

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าววันนี้ รู้จัก พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.เพียงหนึ่งเดียวไม่โหวต บิ๊กต่อ

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4414 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

รับราชการตำรวจครั้งแรกในตำแหน่งนายร้อยตำรวจตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มากมาย อาทิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

ผลงานที่สำคัญของ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ในระหว่างดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญได้เป็นจำนวนมาก และทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ได้ริเริ่มโครงการ “ตำรวจนครบาลเพื่อนคุณ” เพื่อยกระดับการให้บริการของตำรวจนครบาลให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในระหว่างดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านความมั่นคงและงานด้านกิจการตำรวจ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักการตำรวจที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกวงการตำรวจ