รู้จัก ดาวเทียม THEOS-2 เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย

ข่าววันนี้ รู้จัก ดาวเทียม THEOS-2  เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย

รู้จัก ดาวเทียม THEOS-2 เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย

ข่าววันนี้ รู้จัก ดาวเทียม THEOS-2  เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย

ดาวเทียม THEOS-2 เป็นดาวเทียมสำรวจโลกของไทย พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ดาวเทียม THEOS-2 มี 2 ดวง คือ ดวงหลัก (MainSat) และดวงเสริม (SmallSat) โดยดวงหลักเป็นดาวเทียมโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit) อยู่ที่ระดับความสูง 35,786 กิโลเมตรจากพื้นโลก และดวงเสริมเป็นดาวเทียมโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) อยู่ที่ระดับความสูง 621 กิโลเมตรจากพื้นโลก

ดาวเทียม THEOS-2 ดวงหลัก มีกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง (Panchromatic) ความละเอียดจุดภาพ 0.5 เมตร และกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral) ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร สามารถถ่ายภาพพื้นที่กว้าง 10.3 กิโลเมตรต่อแนวถ่ายภาพ ดาวเทียมดวงหลักมีอายุการใช้งาน 5 ปี

ดาวเทียม THEOS-2 ดวงเสริม มีกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง (Panchromatic) ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร และกล้องถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral) ความละเอียดจุดภาพ 2 เมตร สามารถถ่ายภาพพื้นที่กว้าง 2.5 กิโลเมตรต่อแนวถ่ายภาพ ดาวเทียมดวงเสริมมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ดาวเทียม THEOS-2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพัฒนาเมือง และการเกษตร โดยข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายสาขา เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางผังเมือง การเกษตร การป้องกันภัยพิบัติ และการศึกษาวิจัย

ดาวเทียม THEOS-2 ดวงหลัก ประสบความสำเร็จในการขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และดาวเทียมดวงเสริมประสบความสำเร็จในการขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566

ดาวเทียม THEOS-2 มีประโยชน์มากมายในด้านต่างๆ

  • ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 สามารถใช้เพื่อสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ที่ดิน น้ำ และอากาศ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  • ด้านการวางผังเมือง ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 สามารถใช้เพื่อจัดทำแผนที่และแผนผังเมือง ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ด้านการเกษตร ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 สามารถใช้เพื่อติดตามสภาพพืชผลและผลผลิตทางการเกษตร ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  • ด้านการป้องกันภัยพิบัติ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 สามารถใช้เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และพายุ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยและบรรเทาภัยพิบัติ
  • ด้านการศึกษาวิจัย ข้อมูลภาพจากดาวเทียม THEOS-2 สามารถใช้เพื่อการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

สรุปได้ว่า ดาวเทียม THEOS-2 เป็นดาวเทียมสำรวจโลกของไทยที่มีศักยภาพสูง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายสาขา เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ติดต่าวข่าวสาร ข่าววันนี้ทุกวันที่นี่ : https://homewatch007.blogspot.com/2023/10/theos-2.html