พระองค์ดำ วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชไทย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์องค์ที่ 18 แห่งอาณาจักรอยุธยา

พระองค์ดำ วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชไทย

ข่าววันนี้ พระองค์ดำ วีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชไทย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ พระองค์ดำ เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์องค์ที่ 18 แห่งอาณาจักรอยุธยา และองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัย พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงนำทัพอยุธยาต่อต้านการรุกรานของพม่าหลายครั้ง จนกระทั่งสามารถประกาศอิสรภาพของอาณาจักรอยุธยาได้สำเร็จ พระองค์ทรงได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาติไทย และได้รับการเฉลิมพระนามเป็น “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

พระองค์ดำเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2098 ณ เมืองพิษณุโลก พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า “พระองค์ดำ” เนื่องจากมีพระวรกายสีคล้ำกว่าพระเชษฐาและพระอนุชา พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระศรีสุริโยทัย

พระองค์ดำทรงได้รับการศึกษาจากพระบิดาและพระมารดาอย่างเข้มงวด ทรงศึกษาทั้งศิลปศาสตร์และวิทยาการต่าง ๆ เช่น ภาษาศาสตร์ โหราศาสตร์ ดนตรี และวรรณกรรม พระองค์ทรงเป็นกวีเอกของชาติไทย ทรงพระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์หลายบทที่ไพเราะและทรงคุณค่า เช่น บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบทเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อพระองค์ดำมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา พระองค์ได้เสด็จไปประทับยังหงสาวดีในฐานะองค์ประกันตามสนธิสัญญาที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงทำกับพระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า พระองค์ดำทรงใช้เวลาในหงสาวดีศึกษายุทธศาสตร์และยุทธวิธีจากแม่ทัพนายกองพม่า จนทรงมีความรู้และฝีมือในการรบเป็นอย่างดี

ในปี พ.ศ. 2112 พระองค์ดำและสมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชาได้ทรงหลบหนีจากหงสาวดีกลับอยุธยา พระองค์ดำได้ทรงรวบรวมกำลังพลเพื่อต่อต้านการรุกรานของพม่า พระองค์ทรงนำทัพอยุธยาเข้าตีพม่าหลายครั้ง จนกระทั่งสามารถประกาศอิสรภาพของอาณาจักรอยุธยาได้สำเร็จ พระองค์ทรงได้รับเฉลิมพระนามเป็น “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

หลังจากประกาศอิสรภาพได้แล้ว สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่น ทรงปราบปรามอริราชศัตรูและกบฏต่าง ๆ ทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาออกไปอย่างกว้างขวาง ทรงส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมและเป็นที่รักใคร่ของปวงชนชาวไทย

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ดำ

  • การประกาศอิสรภาพของอาณาจักรอยุธยาจากพม่า
  • การรวบรวมแผ่นดินไทยให้เป็นปึกแผ่น
  • การส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ขณะมีพระชนมายุได้ 50 พรรษา พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ชาติไทยอย่างมากมาย พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่และเคารพนับถือของปวงชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน