รู้จัก ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ความดีงามของศาสนาพุทธ

รู้จัก ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ความดีงามของศาสนาพุทธ

รู้จัก ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ความดีงามของศาสนาพุทธ

ข่าววันนี้ รู้จัก ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังจำพรรษาอยู่เป็นเวลา 3 เดือน คำว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่า “การเสด็จลงจากเทวโลก”

ประวัติ ตักบาตรเทโวโรหณะ

ประวัติของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมายังโลกมนุษย์ ชาวเมืองสังกัสสะนครทราบข่าวต่างพากันออกมาต้อนรับและถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

ความสำคัญ ตักบาตรเทโวโรหณะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของศาสนาพุทธแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพญทานบารมี และเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมายังโลกมนุษย์อีกด้วย

พิธีกรรม ตักบาตรเทโวโรหณะ

ในพิธีกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย เดินทางไปยังวัดที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อถึงวัดแล้ว จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปลงจากบันไดจำลองเสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประชาชนจะพากันสักการะพระพุทธรูป และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

ข้อควรปฏิบัติ

ในการตักบาตรเทโวโรหณะ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติดังนี้

  • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อย
  • ไปถึงวัดก่อนเวลาพิธี
  • เตรียมภัตตาหารที่จะถวายอย่างเหมาะสม
  • ถวายภัตตาหารด้วยความเคารพ
  • ฟังเทศน์ธรรมะ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่มีความสำคัญและควรสืบสานต่อไป โดยพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา