ขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบละเอียดยิบ

ขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบละเอียดยิบ

ขั้นตอน สมัครสอบ ก.พ. 2567 แบบละเอียดยิบ

การสอบ ก.พ. ภาค ก. เป็นด่านแรกที่สำคัญสำหรับผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นข้าราชการพลเรือน การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ซึ่งผู้สมัครต้องเตรียมตัวทั้งเนื้อหาการสอบและขั้นตอนการสมัครให้พร้อม

1. ระยะเวลารับสมัคร

 • 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 (จนกว่าที่นั่งจะเต็ม)

2. คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นคนไทย
 • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกเว้นแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
 • ไม่เป็นผู้มีจิตบกพร่อง
 • ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
 • ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากราชการเพราะประพฤติผิด
 • ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

3. หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังไม่มีลวดลาย ไฟล์ JPG ความละเอียดไม่น้อยกว่า 40 KB
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร

4. ขั้นตอนการสมัคร

 • เข้าเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th/
 • เลือกเมนู “สมัครสอบ”
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเลือกศูนย์สอบ
 • อัปโหลดรูปถ่าย
 • ชำระเงินค่าสมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • กรณีสมัครสอบภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. พร้อมกัน 300 บาท
 • กรณีสมัครสอบภาค ก. ภาค ข. หรือ ภาค ค. ภาคละ 100 บาท

6. เอกสารเพิ่มเติม

 • ผู้สมัครสอบที่จบการศึกษานอกราชอาณาจักร กรุณาตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://job.ocsc.go.th/

7. หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสอบควรตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนก่อนสมัคร
 • ผู้สมัครสอบควรอ่านประกาศรับสมัครสอบอย่างละเอียด
 • ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 1 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

8. เตรียมตัวก่อนสมัคร

 • ศึกษาประกาศรับสมัครสอบอย่างละเอียด
 • ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
 • เตรียมรูปถ่ายตามที่ระบุ
 • เตรียมหลักฐานการศึกษา
 • เตรียมเงินค่าสมัคร
 • เลือกศูนย์สอบที่สะดวก