วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

ข่าววันนี้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าววันนี้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ ครอบครัว และสังคม  

รวมไปถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในประเทศไทย ปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  และความมั่นคงของชาติ  

รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการประกาศนโยบาย  แผนงาน  และมาตรการต่างๆ  ออกมารณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด  ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน  และสถานศึกษา  ร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด