กยศ.ให้ยืมเงินเรียนไม่เกิน 50,000 บาท เช็กเลยใครกู้ได้บ้าง

ข่าววันนี้ กยศ.ให้ยืมเงินเรียนไม่เกิน 50,000 บาท เช็กเลยใครกู้ได้บ้าง

ข่าววันนี้ กยศ.ให้ยืมเงินเรียนไม่เกิน 50,000 บาท เช็กเลยใครกู้ได้บ้าง

โครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ (Reskill/Upskill) นี้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะและความสามารถให้แก่ประชาชนทั่วไปในช่วงอายุ 18-60 ปี เพื่อให้พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในหลากหลายด้านอาชีพ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนในสังคมปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินกู้ยืมไม่เกิน 50,000 บาทต่อหลักสูตรต่อคนต่อครั้ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปี และสามารถผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

เงื่อนไขสำหรับการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คือ

  • มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์
  • ต้องศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ได้รับการกำหนดจากคณะกรรมการกองทุนฯ
  • ต้องมีการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนการยื่นขอกู้ยืม
  • ต้องไม่ได้กู้ยืมซ้ำซ้อนกับลักษณะอื่นๆ ณ ปีการศึกษานั้นๆ

โครงการนี้จะเริ่มจากหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, การเป็นพนักงานให้การดูแล, การประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ และประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ร่วมกับสถาบันทันตกรรมและโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้งหมด 74 แห่ง ในระยะเวลา 2 ปี (ปีการศึกษา 66 – 67) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างครอบคลุมและทันสมัย