ชายไทยต้องรู้ ใบ สด.43 คืออะไร สำคัญมากแค่ไหน

ข่าววันนี้ ชายไทยต้องรู้ ใบ สด.43 คืออะไร สำคัญมากแค่ไหน

ชายไทยต้องรู้ ใบ สด.43 คืออะไร สำคัญมากแค่ไหน

ข่าววันนี้ ชายไทยต้องรู้ ใบ สด.43 คืออะไร สำคัญมากแค่ไหน

ใบ สด.43 คือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ใบผ่านเกณฑ์ทหาร” ซึ่งเป็นเอกสารที่กองทัพบกจะให้กับชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ โดยคณะกรรมการเกณฑ์ทหารจะเป็นผู้ออกให้ภายในวันเดียวกับวันเกณฑ์ทหารเลย

ใบ สด.43 มีความสำคัญต่อชายไทยทุกคน เนื่องจากเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้นั้นได้รับการตรวจเลือกทหารแล้ว และได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยใบ สด.43 จะมีรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
  • วัน เดือน ปีเกิด
  • ภูมิลำเนา
  • ผลการจับสลาก (ใบดำหรือใบแดง)
  • หมายเหตุ (หากมี)

ใบ สด.43 สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การขอรับราชการทหารกองประจำการ การเรียนต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐ การขอรับทุนการศึกษา การสมัครงาน เป็นต้น

หากชายไทยคนใดสูญหายหรือชำรุดใบ สด.43 ก็สามารถขอรับใบแทนใหม่ได้ โดยแจ้งต่อสัสดีเขต/สัสดีอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ใบ สด.43 สูญหายหรือชำรุด