คำขวัญวันเด็ก วันเด็กปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

ข่าววันนี้ คำขวัญวันเด็ก วันเด็กปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

ข่าววันนี้ คำขวัญวันเด็ก วันเด็กปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

คำขวัญวันเด็กปี 2567 มีเพียงคำขวัญเดียว คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” มอบโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

คำขวัญนี้ประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก

  • มองโลกกว้าง หมายถึง การรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากโลกรอบตัว โดยไม่จำกัดอยู่แต่ในกรอบเดิม ๆ รู้จักเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ จากผู้อื่น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
  • คิดสร้างสรรค์ หมายถึง การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดนอกกรอบ กล้าที่จะลองผิดลองถูก และไม่กลัวที่จะล้มเหลว
  • เคารพความแตกต่าง หมายถึง รู้จักยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านความคิด ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศสภาพ
  • ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย หมายถึง มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็กปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็กไทยมีคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้