ครม.ดันไทย ปรับลดภาษีสุราพื้นบ้าน กระตุ้นการท่องเที่ยว

ข่าววันนี้ ครม.ดันไทย ปรับลดภาษีสุราพื้นบ้าน กระตุ้นการท่องเที่ยว

ข่าววันนี้ ครม.ดันไทย ปรับลดภาษีสุราพื้นบ้าน กระตุ้นการท่องเที่ยว

ภาษีสุราพื้นบ้าน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากสุราที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด ผลไม้ ฯลฯ โดยสุราพื้นบ้านนั้น หมายถึง สุราที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป

ประเทศไทยมีกฎหมายจัดเก็บภาษีสุราพื้นบ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 โดยกำหนดให้สุราพื้นบ้านต้องเสียภาษีสรรพสามิต อัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 20 และอัตราภาษีตามปริมาณ 50 บาท/ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างภาษีสุราพื้นบ้านเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยยกเว้นภาษีสุราพื้นบ้านทั้งหมด เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ

ดังนั้น ในปัจจุบันสุราพื้นบ้านที่ผลิตและจำหน่ายภายในชุมชน ไม่ต้องเสียภาษีสุราแต่อย่างใด

การยกเว้นภาษีสุราพื้นบ้าน ส่งผลดีต่อชุมชนหลายประการ

  • ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสุราพื้นบ้านภายในชุมชน
  • เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
  • อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม