วันธงชาติไทย คือวันอะไร 28 กันยายน ของทุกปี

วันธงชาติไทย ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

ข่าววันนี้ วันธงชาติไทย คือวันอะไร 28 กันยายน ของทุกปี

วันธงชาติไทย ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย เป็นวันระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

ธงชาติไทย

ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ หมายถึงความสามัคคีปรองดอง ความรักชาติ และความมั่นคงของชาติ ธงชาติไทยประกอบด้วยแถบสี 3 สี เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง คือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน แต่ละสีมีความหมายดังนี้

  • สีแดง หมายถึง ชาติ คือ ประชาชน
  • สีขาว หมายถึง ศาสนา
  • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

การจัดกิจกรรมวันธงชาติไทย

ในโอกาสวันธงชาติไทย หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และประชาชนทั่วไปจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและแสดงความเคารพธงชาติไทย โดยการประดับธงชาติไทย ร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย

สรุปวันธงชาติไทย

วันธงชาติไทย เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นวันแห่งการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นวันแห่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์