1 ธันวาคม วันเอดส์โลก การรณรงค์เพื่อยุติโรคเอดส์

ข่าววันนี้ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก การรณรงค์เพื่อยุติโรคเอดส์

ข่าววันนี้ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก การรณรงค์เพื่อยุติโรคเอดส์

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เป็นวันสำคัญสากลที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) และเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ทั่วโลก โดยกำหนดให้จัดขึ้นทุกวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งสามารถติดต่อผ่านเลือด น้ำอสุจิ สารคัดหลั่งทางช่องคลอด และน้ำนมแม่ โดยอาการของโรคเอดส์จะค่อย ๆ แสดงออกมาเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อีกต่อไป ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อและเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคเอดส์ให้หายขาด แต่สามารถควบคุมโรคให้อยู่ในระยะสงบได้ด้วยการใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งหากผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

วันเอดส์โลกเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั่วโลกจะได้ร่วมมือกันเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันเอดส์โลก มักมุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์