วันพ่อแห่งชาติ วันรำลึกถึงพระคุณพ่อ และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที

ข่าววันนี้ วันพ่อแห่งชาติ วันรำลึกถึงพระคุณพ่อ และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที

วันพ่อแห่งชาติ วันรำลึกถึงพระคุณพ่อ และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที

ข่าววันนี้ วันพ่อแห่งชาติ วันรำลึกถึงพระคุณพ่อ และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การการเกษตร การคมนาคม การสาธารณูปโภค ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้วนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและนานาชาติ พระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” และทรงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ. 2537

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อของตนเอง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ในแต่ละปีจะมีการจัดขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดงานประกวดคำขวัญ วันพ่อแห่งชาติ การจัดงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจัดเลี้ยงอาหารพ่อ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย