ลบประวัติอาชญากรรม คืนชีวิตใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่

ข่าววันนี้ ลบประวัติอาชญากรรม คืนชีวิตใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่

ลบประวัติอาชญากรรม คืนชีวิตใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่

ข่าววันนี้ ลบประวัติอาชญากรรม คืนชีวิตใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่

ในปี 2566 กองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 9.3 ล้านคน โดยเป็นไปตามโครงการ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน” ซึ่งริเริ่มโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีต่างๆ หลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลพิพากษายกฟ้อง แต่บางส่วนยังมีประวัติค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ทำให้ถูกตัดโอกาสการทำงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่

การลบประวัติอาชญากรรมจะช่วยให้บุคคลที่เคยมีประวัติอาชญากรรมสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจำกัดโอกาสในการประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบุคคลและสังคมโดยรวม

หลักเกณฑ์การขอลบประวัติอาชญากรรมในปี 2566 ยังคงเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอลบประวัติอาชญากรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 • คดีที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
 • คดีที่ยกฟ้อง
 • คดีที่มีกฎหมายยกเลิกความผิดนั้น
 • คดีของผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีผลเป็นที่น่าพอใจ
 • คดีของผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรม
 • คดีที่มีกฎหมายล้างมลทิน
 • คดีที่ได้รับการอภัยโทษ
 • คดีที่ไม่มีการกระทำความผิดซ้ำภายใน 20 ปี
 • คดีที่ผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชน
 • คดีที่มีคำพิพากษาใหม่ว่ามิใช่ผู้กระทำความผิด
 • คดีที่ขาดอายุความ

หากผู้ใดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น สามารถยื่นคำร้องขอลบประวัติอาชญากรรมได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โดยเอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นคำร้อง ได้แก่

 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเสียภาษีอากร
 • สำเนาหลักฐานการประกอบอาชีพ
 • สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณา

ผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้ โดยค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอลบประวัติอาชญากรรม อัตราละ 500 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอลบประวัติอาชญากรรม ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องครบถ้วน โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

หากคำร้องได้รับการอนุมัติ กองทะเบียนประวัติอาชญากรจะดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมของผู้ยื่นคำร้องออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากรภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

การลบประวัติอาชญากรรมเป็นสิทธิของบุคคลที่เคยมีประวัติอาชญากรรม หากผู้ใดมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถยื่นคำร้องขอลบประวัติอาชญากรรมเพื่อคืนชีวิตใหม่ให้กับตนเองได้