ชำระหนี้ กยศ. เกิน 150% ไม่ต้องผ่อนต่อ

ข่าววันนี้ ชำระหนี้ กยศ. เกิน 150% ไม่ต้องผ่อนต่อ

ชำระหนี้ กยศ. เกิน 150% ไม่ต้องผ่อนต่อ

ข่าววันนี้ ชำระหนี้ กยศ. เกิน 150% ไม่ต้องผ่อนต่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ได้เต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือชำระหนี้บางส่วนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องชำระหนี้ตามตารางผ่อนชำระหนี้ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม จะไม่ต้องทำการชำระเงินกู้ยืมต่ออีก ยกเว้นกรณีที่ผู้กู้ยืมมีการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. สามารถชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม โดยไม่ต้องชำระหนี้ต่ออีก โดยผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้ทั้งหมดภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยศ. ว่าผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

ตัวอย่างการคำนวณ

ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จำนวน 100,000 บาท โดยกำหนดให้ชำระคืนเป็นงวดละ 5,000 บาท เป็นเวลา 20 งวด หากผู้กู้ยืมชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม เช่น ชำระหนี้ทั้งหมด 150,000 บาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยศ.

  • เงินต้นที่ค้างชำระก่อนชำระหนี้เกิน 150% คือ 100,000 บาท
  • เงินส่วนเกินที่นำไปลดยอดเงินต้นในงวดสุดท้าย คือ 50,000 บาท
  • ยอดเงินต้นที่ต้องชำระในงวดสุดท้าย คือ 0 บาท

ดังนั้น ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ต่ออีก

ข้อดีของการชำระหนี้ กยศ. เกิน 150%

  • สามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามตารางผ่อนชำระหนี้ที่กำหนดไว้ ผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้เป็นเวลา 20 งวด แต่หากผู้กู้ยืมชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะสามารถปิดหนี้ได้ภายใน 10 งวด
  • ลดภาระการผ่อนชำระหนี้ในแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น หากผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามตารางผ่อนชำระหนี้ที่กำหนดไว้ ผู้กู้ยืมจะต้องชำระหนี้เป็นงวดละ 5,000 บาท แต่หากผู้กู้ยืมชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะสามารถชำระหนี้เป็นงวดละ 2,500 บาท เท่านั้น
  • ลดดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ตัวอย่างเช่น หากผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามตารางผ่อนชำระหนี้ที่กำหนดไว้ ผู้กู้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท แต่หากผู้กู้ยืมชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะสามารถชำระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท เท่านั้น

ข้อควรพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ยืมควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อนตัดสินใจชำระหนี้เกิน 150% ของเงินต้นที่ได้รับกู้ยืม เนื่องจากอาจทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายอื่นๆ ได้

ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดเงินต้นที่ค้างชำระได้ผ่านเว็บไซต์ กยศ. หรือแอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน จากนั้นเลือกเมนู “ข้อมูลการกู้ยืม” -> “ข้อมูลการผ่อนชำระ” -> “ข้อมูลการผ่อนชำระล่าสุด”