ประวัติ ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย

ข่าววันนี้ ประวัติ ชนากานต์ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย

ประวัติ ชนากานต์ธีรเวชพลกุล

ข่าววันนี้ ประวัติ ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 4 ของไทย

นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 50 ของประเทศไทย และเป็นผู้หญิงคนที่ 4 ที่ได้รับเกียรตินี้ นางชนากานต์ เกิด เติบโต และศึกษาเล่าเรียนในประเทศไทย จบการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นางชนากานต์ สะสมประสบการณ์ในสายงานตุลาการมายาวนานกว่า 30 ปี ผ่านตำแหน่งสำคัญมากมาย เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ความเชี่ยวชาญและผลงาน ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล

นางชนากานต์ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว กฎหมายคุ้มครองเด็ก และกฎหมายมนุษยชน นางชนากานต์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พิพากษาที่มีความยุติธรรม เฉียบแหลม และมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชน นางชนากานต์ ยังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายเด็ก กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมนุษยชน

การแต่งตั้งเป็น ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกา

นางชนากานต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานศาลฎีกาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางชนากานต์ ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 และประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา นางชนากานต์ ยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 และอธิบดีผู้พิพากษาศาลม pidana พิเศษ