วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันอะไร ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

ข่าววันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันอะไร ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

ข่าววันนี้ วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันอะไร ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงของการสูบบุหรี่

ควันบุหรี่ เต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายกว่า 7,000 ชนิด ส่งผลต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้ชิด  ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงมากมาย  โดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  และโรคอื่นๆ

บทความนี้  มุ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่  ผลกระทบต่อสุขภาพ  และแนวทางการเลิกบุหรี่  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูบบุหรี่ตัดสินใจเลิกสูบ  หันมาใช้ชีวิตที่ปลอดภัย  ไร้ควันพิษ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ให้โลกปราศจากควันบุหรี่  เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา  คนรอบข้าง  และอนาคตของลูกหลาน