สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้ว! เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าววันนี้ สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้ว! เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าววันนี้ สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้ว! เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากประธานที่ประชุมได้เรียกให้สมาชิกลงมติในวาระที่ 3 พบว่ามีเสียงเห็นด้วย 400 เสียง ไม่เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนน 3 เสียง

สำหรับเนื้อหาของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีดังต่อไปนี้

  • กำหนดให้การสมรสหรือแต่งงานครอบคลุมบุคคลทุกเพศ โดยไม่จำกัดเพศเฉพาะเป็นชายหรือหญิง
  • อายุสมรสเป็น 18 ปี จากเดิมที่เป็น 17 ปี
  • สถานะทางกฎหมายเรียกว่า “คู่สมรส” และมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สิทธิสวัสดิการราชการ และการหักลดหย่อนภาษี เป็นต้น
  • สามารถขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้

การผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย (ตามหลังไต้หวันและเนปาล) และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีร่างกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้สภาจะส่งร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมให้ว่าสภาพิจารณา และหากได้รับความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีจะนำร่างขึ้นทูลเหล้าเพื่อประกาศใช้ต่อไป